Avaya VSG-QSG Link

Avaya VSG Links
 
Blackwire 210 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 210 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 220 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 220 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 310 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 310 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 320 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 320 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 420 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 420 Avaya one-X Communicator:
Blackwire 435 Avaya one-X Agent:
 
 
 
Blackwire 435 Avaya one-X Communicator:
Blackwire 610 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 610 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 620 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 620 Avaya one-X Communicator:
Calisto 240 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 240 Avaya one-X Communicator:
 
Calisto 820 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 820 Avaya one-X Communicator:
 
Calisto 825 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 825 Avaya one-X Communicator:
 
Calisto 830 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 830 Avaya one-X Communicator:
 
Calisto 835 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 835 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 430 Avaya one-X Agent:
 
Savi 430 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 440 Avaya one-X Agent:
 
Savi 440 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 740 Avaya one-X Agent:
 
Savi 740 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 730 Avaya one-X Agent:
 
Savi 730 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 720 Avaya one-X Agent:
 
Savi 720 Avaya one-X Communicator:
Savi 710 Avaya one-X Agent:
 
Savi 710 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO350 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO350 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO300 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO300 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO200 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO200 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO100 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO100 Avaya one-X Communicator:
Voyager PRO UC B230 Avaya one-X Agent:
 
 
Voyager PRO UC B230 Avaya one-X Communicator:
Avaya QSG Links
 
Blackwire 210/220 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 210/220 Avaya one-X Communicator:
Blackwire 310/320 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 310/320 Avaya one-X Communicator:
 
Blackwire 420 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 420 Avaya one-X Communicator:
Blackwire 435 Avaya one-X Agent:
 
Blackwire 435 Avaya one-X Communicator:
Blackwire 610/610 Avaya one-X Agent:
 
 
 
 
Blackwire 610/620 Avaya one-X Communicator:
Calisto 240 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 240 Avaya one-X Communicator:
Calisto 820 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 820 Avaya one-X Communicator:
Calisto 825 Avaya one-X Agent
 
Calisto 825 Avaya one-X Communicator
Calisto 830 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 830 Avaya one-X Communicator:
 
Calisto 835 Avaya one-X Agent:
 
Calisto 835 Avaya one-X Communicator:
Savi 430 Avaya one-X Agent:
 
Savi 430 Avaya one-X Communicator:
 
Savi 440 Avaya one-X Agent:
 
Savi 440 Avaya one-X Communicator:
Savi 740 Avaya one-X Agent:
 
Savi 740 Avaya one-X Communicator:
Savi 730 Avaya one-X Agent:
 
Savi 730 Avaya one-X Communicator:
Savi 710/720 Avaya one-X Agent:
Savi 710/720 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO300/WO350 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO300/WO350 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO200 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO200 Avaya one-X Communicator:
Savi Office WO100 Avaya one-X Agent:
 
Savi Office WO100 Avaya one-X Communicator:
Voyager PRO UC B230 Avaya one-X Agent:
 
Voyager PRO UC B230 Avaya one-X Communicator: